Informacje

Jak kupować ?

PO PIERWSZE – REJESTRACJA!

Wypełniasz formularz rejestracyjny. Całość nie zajmie Ci więcej niż minutę!

Następnie na swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym, żeby potwierdzić swoje konto – KLIK! i już. W tym momencie masz już dostęp do pełnej oferty TERRASTYLL.

PO DRUGIE – ZAKUPY!

Następnie wybierz interesujący Cię produkt – klikając w jego nazwę, cenę lub miniaturę zdjęcia przeniesiesz się na stronę produktu. Tam znajdziesz wszystkie niezbędne informacje – nazwę produktu, opis produktu, cenę, rozmiary, skład surowcowy, kolory. Wybierz artykuł i dodaj go do koszyka. Następnie masz wybór kupować dalej zakupy lub zrealizować zamówienie.

Jeśli chcesz zrealizować zamówienie wystarczy kliknąć KOSZYK w prawym górnym rogu ekranu a następnie przycisk REALIZUJ ZAMÓWIENIE. W tym ostatnim kroku wystarczy już wybrać adres dostawy, (adres do faktury, jeśli będziesz tego oczekiwał) oraz sposób dostawy i płatności za zamówienie.

Polityka Prywatności

 • POLITYKA PRYWATNOŚCIz dnia 25 maja 2018 rokuAdministrator Danych Osobowych:Teresa Podgórska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H. ”Terra Styl” Teresa Podgórska z siedzibą w Michałowie-Reginowie, Warszawska 34, Michałowie-Reginowie 05-119.  NIP: 5361021090, REGON: 010838528§ 1Postanowienia Ogólne1. Administratorem Danych Osobowych jest Teresa Podgórska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H. ”Terra Styl” Teresa Podgórska z siedzibą w Michałowie-Reginowie, Warszawska 34, Michałowie-Reginowie 05-119.  NIP: 5361021090, REGON: 0108385282. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.3. Dla interpretacji terminów zawartych w niniejszym dokumencie, stosuje się słowniczek Regulaminu sklepu, dostępny na stronie internetowej www.nife.pl, lub tak jak zostało to opisane w niniejszej Polityce prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych www.terrastyll.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.§ 2Zakres i cel przetwarzania danych osobowych1. Sprzedawca – Teresa Podgórska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H. ”Terra Styl” Teresa Podgórska z siedzibą w Michałowie-Reginowie, Warszawska 34, Michałowie-Reginowie 05-119.  NIP: 5361021090, REGON: 010838528, jest Administratorem Danych Osobowych Klienta. Oznacza to, że jeśli Klient posiada Konto (Konto Klienta) na naszej stronie internetowej www.terrastyll.pl, to przetwarzamy takie dane Klienta jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń.2. Sprzedawca – Teresa Podgórska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H. ”Terra Styl” Teresa Podgórska z siedzibą w Michałowie-Reginowie, Warszawska 34, Michałowie-Reginowie 05-119.  NIP: 5361021090, REGON: 010838528, jest także Administratorem Danych Osobowych osób zapisanych na newsletter i osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych oraz osób, które wyraziły zgodę na profilowanie.3. Dane osobowe przetwarzane są:a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b) zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności,

  c) w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

  d) w zakresie i w celu niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

  e) w zakresie i w celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych a przetwarzanie nie narusza interesów lub podstawowych praw i wolności Klienta (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

  f) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, jeśli zapisał się na newsletter (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

  g) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, jeśli wyraził on chęć otrzymywania informacji marketingowych/handlowych (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

  h) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, jeśli wyraził on chęć profilowania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów,

  przy czym:

  a) w przypadku realizacji zawartej umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,

  b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,

  c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Administratora Danych Osobowych – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta,

  d) w zakresie przesyłania newslettera, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania – przez okres do czasu wycofania zgody przez Klienta na takie przetwarzanie.

  § 3

  Uprawnienia Klienta

   

  1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:

  a) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO – w każdej chwili Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z żądaniem udzielenia informacji, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli tak, to ma prawo do uzyskania dostępu do tych

  danych lub uzyskania ich kopii. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji żądania przez Administratora wynosi miesiąc, nie dłużej jednak niż trzy miesiące – w skomplikowanych przypadkach

  (z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań), licząc od dnia otrzymania żądania;

  b) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO – w każdej chwili Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z żądaniem sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości w zgromadzonych przez tego Administratora swoich danych osobowych;

  c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO – w każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych. O ile żądanie takie jest uzasadnione, dane te będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie, będzie wymagało odrębnej zgody tej Osoby, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego;

  d) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – w przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, Osoba, której dane osobowe dotyczą, może wnieść do Administratora Danych Osobowych sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność jej interesów, praw i wolności nad celem przetwarzania danych;

  e) prawo do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 RODO – w każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych a Administrator Danych Osobowych ma obowiązek dane te usunąć bez zbędnej zwłoki;

  f) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO – w każdej chwili Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z żądaniem otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jej danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie jej zgody lub w związku z realizacją umowy;

  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego art. 77 RODO – w przypadku uznania przez Osobę, której dane osobowe dotyczą, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO, Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  h) prawo do cofnięcia zgody – w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo w każdej chwili do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych Osobowych jest możliwy:

  a) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: terrastyll.online@gmail.com,

  b) drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 533 600 280

  c) drogą listowną na adres siedziby Sprzedawcy: P.P.H. ”Terra Styl” Teresa Podgórska, Warszawska 34, Michałowie-Reginowie 05-119. 

  3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź przepisy prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

  4. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz inne jego dane, które przetwarza, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  5. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  6. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki

  czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

  7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi wiąże nas umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

  § 4

  Pliki cookies

  1. Witryna www.terrastyll.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Klienci korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Kliencie dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Klienta na stronie.

  4. Cookies identyfikuje Klienta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

  5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania

  w ramach serwisu,

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

  6. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w poszczególnych przeglądarkach internetowych, takich jak: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari Itp.

Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.terrastyll.pl prowadzonego przez Teresę Podgórską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.P.H. „TERRA STYL” Teresa Podgórska, Warszawska 34 05-119 Michałów-Reginów, NIP: 5361021090, REGON: 010838528, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.
(dalej „Adres Sprzedawcy”):
TERRASTYLL
Warszawska 34
05-119 Michałów-Reginów
e-mail: terrastyll.online@gmail.com
§ 1
Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.nife.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7) Strona – Usługodawca lub Klient;
8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
11) Usługodawca (także „Sprzedawca”) –Teresa Podgórska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H. „Terra Styl” Teresa podgórska, Warszawska 34, 05-119 Michałów-Reginów, NIP: 5361021090, REGON: 010838528;
12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
§ 2
Obowiązki Stron
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).
§ 3
Zamówienia
1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
§ 4
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
b) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
c) za pośrednictwem serwisu PAYU
4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem serwisu PAYU wysyłka będzie realizowana dopiero odpowiednio po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym albo koncie PAYU Usługodawcy.
5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził chociażby stan zewnętrzny przesyłki w obecności dostarczyciela, czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia.
6. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.
7. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2) niekompletności przesyłki,
3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
8. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
9. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
10. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
§ 5
Kody rabatowe
1. Kod rabatowy pomniejszy wartość zamówionych Towarów o przyznaną wartość rabatu.
2. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w Sklepie internetowym terrastyll.pl
3. Kody rabatowe nie są wymienne na pieniądze.
4. W jednym Zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy.
5. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.
6. Kod rabatowy przyznawany jest w ramach akcji promocyjnych.
7. Kody rabatowe nie podlegają obrotowi handlowemu.
§ 6
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
§ 7
Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
9. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres TERRASTYLL Warszawska 34 05-119 Michałów-Reginów oraz biuro@terrastyll.pl , a w przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę również przy użyciu formularza kontaktowego.
10. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
11. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
12. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
13. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
14. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 8
Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.
§ 9
Pozostałe prawa i obowiązki
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.
§ 10
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
1) przedstawienie oferty Sklepu,
2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia, 4) możliwość korzystania z Konta Klienta,
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
§ 11
Rozstrzyganie sporów
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
§ 12
Dane osobowe
1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.terrastyll.pl jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Klient chcący założyć Konto, w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celu zapisania się na newsletter, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
5. Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dokładnie określone w dokumencie Polityka prywatności, w tym:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) prawo sprzeciwu,
e) prawo do bycia zapomnianym,
f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
f) prawo do sprzeciwu,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody.
6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi założenie Konta i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.

Zwroty i reklamacje

ZWROTY / WYMIANA / REKLAMACJA

Gwarancja bezpiecznych zakup w sklepie www.terrastyll.pl.

Warunki:

Zwracany lub wymieniany towar musi być:
– nieużywany i czysty
– zawierający wszystkie metki
– posiadać dowód zakupu

Przesyłka:

Towar należy przesłać w opakowaniu uniemożliwiającym zniszczenie na adres:

TERRSTYLL
ul. Warszawska 34
05-119 Michałów-Reginów

Do przesyłki należy dołączyć pismo, w którym prosimy umieścić informacje:
numer konta bankowego klienta, dane zamawiającego (imię i nazwisko, adres) oraz numer zamówienia.

Zwrot:

Prosimy o przesłanie towarów do wymiany zgodnie z powyższymi zasadami.

PAMIĘTAJ: Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Na dostarczenie zwrotu jest kolejne 14 dni kalendarzowych. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

Wymiana:

W przypadku chęci wymiany towaru prosimy o przesłanie towarów do wymiany zgodnie z powyższymi zasadami. Do przesyłki należy dołączyć informację na jaki kolor, rozmiar ma zostać wymieniony. Koszt przesyłki
prosimy przelać na nasze konto (tytułem: wymiana nr zamówienia).

Reklamacja:

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego formularz reklamacyjny. Klient może sformułować formularz samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru lub o jego własnoręczne wypisanie. Towar należy przesłać zgodnie z powyższymi zasadami.

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU

Płatności i dostawa

Koszt
Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce i klient ponosi jeden koszt dostawy.

KURIER
15zł – Płatność online
18zł – Przy płatności „za pobraniem”
*Dostawa zamówienie powyżej 299zł jest bezpłatna.

Czas dostawy
Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi 3 dni robocze.